Kërko

Aktivitete

Ky kënd do të përmbajë përcaktimet programore të shoqatës Amaneti i Vendlindjes të fshatit Stançiq. Aktivitet kryesore do të fokusohen në organizimin e seminareve, tryezave të rrumbullakëta të sferave të ndryshme që kanë kararkter të bashkpunimit ndërkufitar, kumunal dhe republikan.

 

 

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"

Më shumë