Kërko

Afaristet, pronarët e firmave me prejardhje nga fshati Stançiq

Biznesi nuk ekziston në izolim por ekziston brenda përbrenda kufijve te shoqërisë dhe atyre që njihen më mirë në mes veti.

Kontaktoni me web faqen e vendëlindjes tuaj, Dërgoni të dhënat e firmave të juaja.

Keni kujdesë në 5 aspekte të sjelljeve etike; Ndershmëria: Trajtoni të tjerët ashtu si ke dëshirë të tjerët me të trajtua ty; Serioziteti: Konsumatori duhet të llogarit që ju dhe produkti apo shërbimi juaj do të jetë në rregull; Mirësjellja: Bëhu i sjellshëm, miqësor dhe i dashur; Respekt: Konsideroi njerëzit tjerë si të vlefshëm dhe të rëndësishëm; Komunikimi: Trego respekt për të tjerët dhe vetveten duke përdorur gjuhën e duhur.

 

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"

Më shumë