Kërko

Rubrika e mërgimtarëve

Rubrika e mërgimtarëve do të plotësohet me të arriturat, kontributet dhe hallet e tyre ku punoknë dhe veprojnë përkosisht. Kjo rubrikë do të begatohet me letrat e dërguara të atyre që jetojnë në vendet të ndryshme të botës e që kanë preardhje nga f. Stançiq.

 

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"
g

Më shumë