Kërko

Ngjarje dhe personalitete nga historia

Fshati Stançiq ka një histori të begatshme. Në këtë rubrikë mund të lexoni rreth ngjarjeve më të rëndësishme që kanë lidhëshmëri me personalitet e dhe ngjarjet nga ky fshat. Kjo rubrikë do të begatohet edhe me letrat e dërguara të atyre që kanë të dhëna të argumentuara.

 

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"
rg

Më shumë