Kërko

Takime tradicionale do të mbahen çdo vit, në të premten e fundit të muajit korrik.

Takimi do të fillojë me faljen e namazit të Xhumasë.
Pas namazit të Xhumasë secili në aranzhman të vetin familjar mund të i vizitojnë lagjet e veta prej ku e kanë preardhjen.

 

 

 

Lajme & Ngjarje

Kumunikatë
Shoqata jo qeveritare "Amaneti i Vendëlindjes"- Stançiq, është shoqatë jo-për përfitim, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
Më shumë

Revista e Shkencave shoqërore "Vizione"
Revista Vizione ka pasur nje sukses të jashtëzakonshëm me 11 botimet e deritanishme.

Më shumë

Asociacioni i Intelektualëve "Klubi Demokratik"
g

Më shumë